Artists-countrymans


Artist I.Grinshtein


Magazine "Krestiyanka", 1955
kar035m.jpg (3385 bytes)

Yu.Libedinskiy, "Nedelya" ("Week"), 1957
kar036m.jpg (1682 bytes) kar037m.jpg (3621 bytes) kar038m.jpg (4060 bytes) kar039m.jpg (5990 bytes)

kar040m.jpg (4157 bytes) kar041m.jpg (4472 bytes) kar042m.jpg (3530 bytes) kar043m.jpg (2818 bytes)