Artists-countrymans


Artist I.Smychek


V.Shilo, poetry, 2004
kar127m.jpg (2961 bytes)

A.Lindgren, 1984
kar128m.jpg (3032 bytes) kar129m.jpg (2511 bytes) kar130m.jpg (2730 bytes) kar131m.jpg (2909 bytes) kar132m.jpg (3246 bytes)

kar133m.jpg (3239 bytes) kar134m.jpg (3116 bytes) kar135m.jpg (2572 bytes) kar136m.jpg (3082 bytes) kar137m.jpg (2899 bytes)

I.Ziedonis, fairy tales, 1982
kar115m.jpg (2992 bytes) kar116m.jpg (2953 bytes) kar117m.jpg (2626 bytes) kar118m.jpg (2906 bytes) kar119m.jpg (2356 bytes) kar120m.jpg (3018 bytes)

kar121m.jpg (2454 bytes) kar122m.jpg (2625 bytes) kar123m.jpg (2703 bytes) kar124m.jpg (2766 bytes) kar125m.jpg (2951 bytes) kar126m.jpg (3224 bytes)