Artists-countrymans


Artist Yu.Vintenko


V.Mogiliuk, poetry, 1997
kar161m.jpg (3020 bytes) kar162m.jpg (2022 bytes) kar163m.jpg (2250 bytes) kar164m.jpg (2390 bytes)
kar165m.jpg (2562 bytes) kar166m.jpg (2451 bytes) kar167m.jpg (2310 bytes) kar168m.jpg (2111 bytes)